+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 Son
 1. #1
  bilgedede - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2012
  Yaş
  62
  Mesajlar
  5.288

  Sponsonlu Bağlantılar
  hangi Ünlüler Tokatlı,Tokatlı ÜnlÜleri, Tokatlı ÜnlÜler kİmlerdİr,Tokatlı,Tokatlı akademisyenler,Tokatlı bürokratlar,Tokatlı futbolcular,Tokatlı milletvekilleri,Tokatlı olan Ünlüler,Tokatlı olan ünlüler kimler?, Tokatlı sanatçılar,Tokatlı sanatçılar,Tokatlı Ünlüler,Tokatlı Şairler,Tokatlı sporcular,Tokatlı ünlü futbolcular,Tokatlı ünlü kişiler,Tokatlı ünlü sanatçılar,Tokatlı ünlüler,Tokatlı ünlüler kimler,Tokatlı ünlülerin isimleri,Halis Cinlioğlu,Turgut Araskaya,Gazi Osman Paşa,Şair Ceyhuni, Niksarlı Bedri,Derviş Ahmet,EBU BEKİR KANİ,Sosunalı Dede Cöngi, Mehmet Çelebi, şeyhi, Niksarlı Emir Hasan, Mehmet Musluhittin Mustafa, Tokatlı Maksut Dede,Şemsettin,Lali,Sadri,Valihi,Zari,Zileli Mehmet,Alim Tahir Efendi,Tahir Efendi,Tokatlı Mustafa Efendi,İbn-i Sina,Şeyh Mehmet Emin,Sabuhi Ahmet Dede,Zileli Ahmet Şemsettin,Akbilek Halife,Muharrem Efendi,MELİHİ TOKADİ,İbn-i Kemal,erhan afyoncu


  Eklenti 25566
  Tokat Ünlüleri

  MOLLA HÜSREV:
  1480(Şeyhülislam-Alim) Fatih Sultan Mehmet’in hocası Sultan II. Murat’ın kazaskeri olan bu Tokatlı alime Fatih; ‘Zamanımın Ebu Hanifesi’ derdi. Halkın çok sevdiği Molla Hüsrev yazdığı pek çok eserlerden bazılarını kendi el yazması olarak Fatih’e hediye etmiştir.


  MOLLA LÜTFİ:

  (Lütfullah) 1494 (Alim) İbn-i Kemal’in hocası ve 16. yy ın bu ünlü alimi, din, felsefe, akıl ilimlerinde çağının en ünlüsü idi. Fatih Sultan Mehmet’in ‘ Hafız-ı kütüp’lüğüniü yapmış olan Molla Lütfiü’nün 100 kadar ilimin adını ve konusunu bildiren ‘el metalibül ilahiye fi mevzüatül ülum’ adlı eseri en ünlüsüdür. Meclislerde çağına göre çok ileri görüşleri, nükteleri, açık sözlülüğü zaman zaman suç unsuru olmuş ve 1494 yılında Sultan Ahmet Meydanında asılmıştır.


  İBN-İ KEMAL:

  1486 Kemalpaşaoğlu Şemsettin Ahmet, bilgin, şair, tarihçi, hukukçu düşünür ve Şeyhülislam. Eserlerinin çokluğu ile tanınmıştır. Dedesi Fatih devri beylerinden ve Osmanlı vezirlerinden Kemal paşa olduğu için Kemalpaşaoğlu diye tanınmıştır. Kemal paşa Tokatlıdır. Onun oğlu Süleyman bey de tımarlı bir sancak beyidir. İbn-i Kemal, Süleyman beyin oğlu olarak 1486’da Tokat’ta doğmuştur.

  Tımarlı ailesinden geldiği için başlangıçta kendisi de askerdi. Yükselme arzusu onun genç yaşta ordudan ayrılıp ilmiye sınıfına geçmesine sebep olmuştur. Devrin tanınmış ilim adamlarından ders alan ibn-i Kemal, 1505’de Edirne Medresesine müderris olmuştur. Bu sırada II. Beyazıt kendisine Türkçe Osmanlı tarihini yazma görevi vermiş; o da başlangıçtan 1526’ya kadar olan devreyi içine alan 10 ciltlik Osmanlı Tarihini ‘Tevarih-i Al-i Osmaniye’yi yazmıştır. Daha sonra çeşitli yerlerde müderrislik yapmış, bu arada verdiği bazı fetvalar yıldızının parlamasına yol açmıştır. 1516’da Anadolu kazaskeri olmuş, Yavuz Selim’in 25 ay süren Mısır seferine katılmıştır. Mısır’dan dönerken ibn-i Kemal’in atının ayağından Yavuz’un üzerine çamur sıçraması üzerine mahcup olmuş, bunu gören Yavuz, ‘Alimlerin atından sıçrayan çamur bize şeref verir’ demiş ve ölünce bu çamurlu kaftanın, sandukası sandukası üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir.


  SEYYİT ALİ:
  1436 (Alim) Gümenekli olan Seyyit Ali II. Murat zamanında ün yapmış alimlerdendir. Eserlerini Sivas’ta yazmış1436’da da Amasya’da ölmüştür.


  MELİHİ TOKADİ:

  (Alim) Fatih’in hususi meclislerinde bulunan ve devrin ünlü alimlerinden olmasına karşılık aşırı içkiye düşkünlüğü ile itibarını kaybetmiştir.


  MEHMET MUHİTTİN:

  1489 (Matematikçi- Din adamı) Niksarlı olan bu adam din konularının yanı sıra devrin önde gelen matematikçisidir. II. Beyazıt Mehmet Muhittin’i İstanbul’a davet etmiştir. Vaizler verdirmiş ve öğrenci yetiştirmesini istemiştir.


  MUHARREM EFENDİ:

  1504 (Hukukçu- Edebiyatçı) Zile’de doğan Muharrem Efendi hukuk bilgisiyle ünlüdür. Bu eserlerini Türkçe ve Arapça yazmıştır. Özellikle yazıldığı çağ için çok değişik olan ve kadınlara ait ‘Ummetunnisa ve Rebulmesail’ kitapları çok ünlüdür.


  AKBİLEK YAHŞİ HALİFE:

  1524 (Alim) İbn-i Kemal’in hocasıdır. Erbaa’nın Sonusa köyünden olan Akbilek Halife, Arabistan’a gitmiş ve orada Arap alimlerinden ders almıştır. Yurduna döndükten sonra kırk yıl medreselerde hocalık yapmıştır.


  AHMET ŞEMSETTİN:

  1597(Tarih ve Tasavvuf Bilgini) Zileli Ahmet Şemsettin tarih ve tasavvuf üzerine 15’i mensur olmak üzere 30 eser yazmıştır. Eğri seferine de katılan Şemsettin eserlerini Sivas’ta tamamlamış ve Halfiye tarikatının Şemsiye şubesini açmıştır.


  SABUHİ AHMET DEDE:

  1646 (Mevlevi- Şair) ilk eğitimini Tokat’ta tamamlayıp İstanbul’da Eyüp, Bektaşi Kasım ve daha sonra Konya Mevlevi Şeyhi olan Ahmet Dede Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır. Ali Enver ‘Sema ve Haneiedeb’ sahife 121’de ‘İktidari edebisini almak için Nefi, Fehim, Naili gibi esatirei şuaranın üstadı olduğunu beyan etmek kifayet eder’ demektedir. İstanbul’un ünlü Yeni Kapı Mevlevihane’sinde 18 yıl şeyhlik yapan Sabuhi Ahmet Dede 1646 yılında ölmüştür.


  ŞEYH MEHMET EMİN:

  1744 (Yazar-Hattat) 1664 yılında Tokat’ta doğan ve zamanın en ünlü Nakşibendi Şeyhlerinden olan Mehmet Emin, devrin alimlerinden ders görmüş. Türkçe, Arapça, Farsça ilahiyat ve manzumeler yazmıştır. Yedikule Abdullah Efendiden hattatlık dersleri alan Şeyh Mehmet Emin bu konuda da zamanın ustalarından olmuştur.


  HEKİM MUSTAFA:

  1765 (Tıp bilgini) Sultan II. Mustafa döneminin ünlü tıp bilgini Hekim Mustafa, İbn-i Sina’nın ‘Kanun’ adlı eserini 5 yıl uğraşarak Türkçe’ye çevirmiştir. O çağlara kadar yapılmamış bu önemli olay için doktor Adnan Adıvar ‘Osmanlı Türklerinde İlim’ sayfa 168’de şöyle diyor. ‘Metinde anlaşılması güç olan yerler, şarihi ulema namı ile maruf olan kutbinin şirazinin şerhinden istifade olunarak izah edilmiştir... Herhalde, bu devre kadar gelen Osmanlı Türk hekimlerinden Arapça bilenlerin tıbba dair neşrettikleri eserlerin ekserisi, sadece kanunu hülasası iken Tokatlı Mustafa Efendinin asıl ana eseri dilimize çevirmeye teşebbüsü takdire, asırlarca Türk-Osmanlı tababetine hakim olan bu eserin ancak modern tıbbın memlekete girmesinden pek az evvel tercüme edilmiş olmasında teessüfe layıktır.’


  TAHİR EFENDİ:

  1837 (Şeyhülislam-Alim) 1825’te II. Mahmut’un Şeyhülislamı olan kadızade Tahir Efendi ‘Vakayı Hayriye’ olarak geçen yeniçeri ıslaha hareketleri döneminde çok önemli hizmetler yapmıştır. Yüksek ilim ve irfan sahibi olan bu zat, II. Mahmut ve Şeyhülislamı Mekkizade Asım Efendinin yeniçeri isyanları karşısında çaresiz kalmaları üzerine göreve getirilmiş ve dirayetli tutumu, bilgisi ve ileri görüşlülükle yazdığı bir seri fetvalarla düzeni sağlamıştır. Eyüp Sultan mezarlığında yatan mutasavvuf, Alim Tahir Efendinin ‘Risale’ kitapları ünlüdür.

  Bunlardan başka, yöremizin yetiştirdiği deerli ilim adamlarını şöylece sıralayabiliriz

  Sosunalı Dede Cöngi, Mehmet Çelebi, şeyhi, Niksarlı Emir Hasan, Mehmet Musluhittin Mustafa, Tokatlı Maksut Dede, Şemsettin, Lali, Sadri, Valihi, Zari, Zileli Mehmet.


  ŞAİR VE AŞIKLAR
  EBU BEKİR KANİ:

  1711 Tokat’ta doğmuş şair ve mizah ustası Kani, Tokat mevlevihanesine girmiş ve kırk yaşına kadar Tokat dışına çıkmamıştır. Hekimoğlu Ali Pşa, kendisine yazdığı bir kasideden dolayı Kani’yi tanımış ve İstanbl’a davet etmiştir. Divanı Humayun kaleminde hocalık yapan Kani, daha sonra Babıali’den hoşlanmamıştır. Silistre’ye divan katibi olarak gitmiştir. Bükreş’te bulunduğu sırada sevdiği Romanyalı kızın, kendisine Hıristiyan olmasını teklif etmesine karşılık ‘kırk yıllık Kani olur mu yani ?’ diye verdiği yanıt ünlüdür. Kalender ve nüktedar olan Kani 1781’de İstanbul’a dönmüş, Sadrazam Yeğen Mehmet Paşaya olan davranış ve esprileri yüzünden, asılmaktan zor kurtulmuş, Limni adasına sürülmüştür. Yoksulluk içinde İstanbul’da ölen Kani’nin manzume, nesir ve mektupları Türk mizah edebiyatının güzel örnekleri arasındadır.


  AŞIK NURİ:

  (Mahmut) 1893 Büyük saz şairi Emrah’ın ‘Nuri’ mahlasını taktığı şair Mahmut’un içli ve kudretli terennümü vardır. ‘Divan’ını maalesef bulamadığımız Aşık Nuri gibi büyük saz şairimizi birkaç kelime ile anlatmak mümkün değildir. Yöremizde yetişmiş pek çok şair ve aşık arasında, Şair Ceyhuni, Niksarlı Bedri, çok güzel sesi olan Derviş Ahmet gibi ülkemize gönül vermiş aşıklarımız bunlardan sadece birkaçıdır.  GAZİ OSMAN PAŞA

  Asker ve devlet adamı. Plevne savunmasının ünlü komutanı Osman Paşayı oğlu Hüseyin Abdülkadir plevne ile yapılan bir konuşmadan tanıyalım.

  ‘Babam Gazi Osman Paşa 1832 yılında Tokat’ta doğmuştur. Büyük babamız fakir ve ailesini geçindirmekte güçlük çeken bir kimse olduğundan İsanbul’a gelip yeni iş aramak üzere Beşiktaş’a yerleşmişlerdir. Beşiktaş’ta yaşayan aile onu Askeri Rüştiye ve İdadisini bitirdikten sonra Harp Okuluna vermişler ve 1852’de sınıfının ikincisi olarak orduya teğmen katılmıştır. Kırım harbi dolayısıyla harp akademisine giremeyerek çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve yüzbaşı rütbesiyle Ekanı Harbiye dairsine girmiş ve bir sene sonra da kolağası olmuştur. 1859 yılında Anadolu haritasının tanzim görevi kendisine verildiğinden Bursa’ya gönderilmiştir. Bulunduğu yer ve vazifesini sırasıyla kısaca açıklayalım. Teselya’da Erkanı Harp reisliği, Cebel-i Lübnan’da, Girit’te vazife almış, rütbesi miralaylığa yükseltimiştir. 1867’de Yemen I. Tümen Alay Komutanlığında bulunmuş, general olmuştur. Sonra Manastır, Bosna-Hersek ve Erzurum kumandanlığı yapmıştır. 1875-1876 Osmanlı-Sırp harbinde düşman ordusunu bozguna uğratmış ve rütbesi müşir (Mareşal) liğe yükseltilmiştir. Vidin muhafızı iken Osmanlı- Rus harbi başlamış, Rusların Tuna’yı geçmesi Plevne’yi tutma emri almıştır. Yaptırdığı toprak istihkamlarıyla ve elinde bulunan pek az kuvvetle düşmanın çok büyük kuvvetlerine beş ay karşı koymuş ve teslim tekliflerini daime reddetmiştir. İşte askeri tarihe Plevne müdafaası olarak geçen bu harpte yardım alamamak yüzünden son bir huruç hareketine girişmiş, düşman kuvvetlerini yarıp çıkarken yaralanarak esir düşmüştür. Muharebe meydanında ağır yaralı halde bulunan Gazi Osman Paşa, Rus Çarı tarafından büyük bir kahraman olarak karşılanmıştır.

  Padişah II. Abdülhamit tarafından evvela gazi unvanı verildi, elmaslı bir kılıç hediye edildi. Sonradan seraskerliğe tayin edilip, yedi yıl bu hizmette kaldı. Daha sonra Mabeyn Müşirliğine getirildi.

  Gazi Osman Paşanın Tokat’ın girişinde 5.25 m yüksekliğinde bir anıtı bulunmaktadır.  HALİS TURGUT CİNLİOĞLU

  (1901-1982)Asıl adı Halis Turgut Araskaya olan Halis Cinlioğlu, aile unvanını kendisine soyadı olarak tescil ettirerek Halis Turgut Cinlioğlu adı ile üne kavuşmuştur.
  Eğitimci yazar ve halkbilim araştırmacısı Cinlioğlu 1901 yılında Tokat il merkezi Horuç mahallesinde dünyaya gelmiştir.
  İdadi öğreniminden sonra kurtuluş savaşı yıllarında Tokat Müdafa-i Hukuk Cemiyetinde görev almış, bu arada ‘Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavı kazanarak Tokat ortaokuluna Tarih-Coğrafya öğretmeni olmuştur.

  I.ve II. Tarih kongresinde Tokat heyetinden delege olarak katılan Cinlioğlu halk kültürüne en büyük hizmetini Tokat müzesinin açılışı için vererek yapmıştır.

  1926 yılında bin bir zorlukla şimdiki yeri olan Gökmedrese binasını müze olarak açtırıp çevredeki tarihi eserleri derleyerek müzeye kazandırmıştır.

  1947 yılında Tokat Yeşilırmak Özel Lisesi adı ile açılan lisenin kuruluşuna emeği geçmiş olup 1949 yılında resmi lise olan bu eğitim kurumunda ve Tokat ortaokulu, Kız enstitüsü ve Muallim mektebinde toplam 40 yıl hizmet vermiştir.

  Öğretmenliğinin yanı sıra tüm Tokat il ve ilçeleri ile 574 köyde araştırma ve incelemeler yapmış en büyük hizmetini bu alanda vermiştir.

  Hizmetlerinin bir yenisi de 1950’de kurmaya başladığı ‘Halis Cinlioğlu Özel Kitaplığıdır. Halen bu kitaplıkta yedi bin cilt eser bulunup, en zengin kişisel kitaplıklardan biri olarak halka açık tutulmaktadır.


  AYKUT ŞAHİN

  Tokat /NİKSAR doğumlu okul yıllarında ilk olarak sanat hayatına Müzik dalında adım atan Aykut şahin o dönemlerde ailesinin'de isteği üzerine bağlama dersleri almaya başlamış ve 4 yıl Bağlama eğitimi aldıktan sonra bu alanda çeşitli uğraşılarda bulunmuştur.


  Mete Binay

  (doğumu 19 Ocak 1985) dünya şampiyonu olmuş Tokat doğumlu Türk halterci. 69 kilo kategorisinde yarışan sporcu 2010 Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.


  Prof.Dr.Nurhan Atasoy

  Tokat doğumlu Osmanlı ve İslami sanat tarihinde uzmanlaşmış sanat tarihçisi,akademisyen ve yazar.


  Bünyamin Sezer

  (d. 4 Temmuz 1988; Ortaören, Tokat) doğumlu Türk halterci. 62 kg kategorisinde yarışmaktadır


  Mustafa Yaman,

  (d. 1961 Osmancık, Çorum Türkiye), Türk bürokrat.


  Hüseyin Akbaş,

  Hüseyin Akbaş (1933 - 1989)Milli güreşçi
  1933 yılında Tokat’ın Almus İlçesine bağlı Muhat köyünde dünyaya geldi.


  Osman Öztunç

  Aslen Erzurumlu Olan Ozan Şah ZeMahşer'in Adı Osman Soyadı Öztunç olup Tokat'ın Çamlıbel Nahiyesi Yunus Emre Mahallesinde ,Yağmurlu bir 23 Nisan


  Kıvırcık Ali
  Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla (d. 11 Ekim 1968, Tokat - ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Türk halk müziği sanatçısı.  Cahit Külebi

  (d. 1917, Tokat- ö. 20 Haziran 1997 Ankara), Türk şair.
  Halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş, konu olarak yurt, insan ve doğa sevgisini işlemiştir. Şiirlerinde çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır.


  Turan Şahin

  Eski Milli Güreşçilerimizden Akdeniz Oyunları ve Balkan Şampiyonu Sporcumuz Tokat Bölgesi Güreşçilerimizden


  Dursun Çiçek,

  (d. 25 Ocak 1960, Umurca, Reşadiye, Tokat), Türk asker, Deniz Kurmay Albay.,  Prof. Dr. Mehmet Âkif AYDIN

  1948 yılında Niksar'da (Tokat) doğdu. 1974 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1977 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstitüsüne asistan olarak girdi. 1981 yılında " Osmanlı Aile Hukukundaki Gelişmeler ve Hukuk-ı Aile Kararnamesi" adlı tezle doktor oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Hukuk Tarihi yardımcı doçent olarak atandı. 1987 yılında aynı anabilim dalında doçent, 1993 yılında da profesör oldu. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görevine devam etmekte ve İSAM'ın başkanlığını yürütmektedir. 2009-2013 yıllarında Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.


  Yekta Güngör Özden,

  (d. 1932 Niksar, Tokat), Türk hukukçu.İlk ve ortaokulu Niksar'da, liseyi Kayseri'de bitirmiştir


  Aziz Kocaoğlu

  (1948 - ), İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanıdır.1948 yılında Erbaa'da doğdu  Sadik DOGANAY
  Zile/Tokat Yücepinarköyü,  kemancı hüseyin
  Eklenti 25564  mustafa elmas,
  halk muzigi sanatçısı07.06.1961 yılın'da Tokatın Reşadiye ilçesin'nin Beşdere köyün de dünyaya geldim. İlk okulu köyümde bitirdikten sonra yatılı okulu kazandım ama imkansızlıkdan dolayı okuyamadım.Sazın hayatıma girmesin de köyümüzde saz yapan ve aynı zamanda aşıklık yapan ustam Elvan Akyürek'den bir bağlama alarak saz hayatıma başladım. O zaman'lar amcamın oğlu İlyas Akkaya yeni saz çalmasını öğrenmiş, bana da öğretmeye başlamıştı. Tabi çevre köylerimiz de birçok saz çalan dostlar vardı ve onarda desteklerini esirgemediler. Saz çalmayı öğrendikten sonra köyümüzün toplantılarında ve bayramlarda çalmaya başladım.  Erhan Afyoncu


  Eklenti 25565


  (d. 1967, Tokat), Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. İlk ve ortaöğrenimini doğum yeri de olan Tokat'ta gördü. Liseyi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü'ne başladı. Mezun olduktan bir yıl sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997'de doktora yapan Afyoncu, 2000 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında ise doçentliğe yükseldi. 2001 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne geçiş yaptı.

  2007 yılında 24 televizyonunda Geçmiş Zaman Olur Ki adlı haftalık bir tarih programına katılmaktaydı. Habertürk televizyonunda Murat Bardakçı ve Pelin Batu ile birlikte Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı yaptı. Ayrıca ilk sayısı 30 Mayıs 2010'da çıkan ancak 22 Mayıs 2011'de yayın hayatı son bulan 'Murat Bardakçı ile Haberturk Tarih' dergisinde de pazar günleri yazdı. Ayrıca derginin akademik koordinasyonu görevini üstlenmişti. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk sezonunda tarih danışmanılığını yapan Afyoncu, dizinin ikinci sezonunda tarih danışmanlığını bıraktı.
  Habertürkde yayınlanan Tarihin arka odasında Murat bardakçı ile birlikte tarihçi olarak programlarına devam etmektedir.
  Bu program başladığı ilk günden beri zevkle izlemekteyim.Murat bardakçı bu programı güzel bir sohbet havası içerisinde devam ettirmektedir.
 2. #2
  Merve
  Merve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Kemal OĞUZ; Şair ve yazar. 1963 Turhal doğumlu. "Asker Gülmez Güldürür" ve "Dördüncü Cemre" adlı yayınlanmış iki kitabı ve çok sayıda şiiri vardır. Emekli ordu mensubu olup halen yeni kitap çalışmaları devam etmektedir.

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 Son

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

135<span style="color:#b10202;font-weight:bold;">421kt</span>or2548 Kırmızı alandaki rakam ve harfleri girin

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 17-12-2015, 18:30
 2. Eskişehir Doğumlu ünlüler,Eskişehirli ünlüler
  By bilgedede in forum Eskişehir
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28-10-2013, 15:31
 3. Aksaray doğumlu ünlüler,Aksaraylı ünlüler,
  By bilgedede in forum Aksaray
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28-10-2013, 15:29
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28-10-2013, 15:27
 5. Osmaniyeli ünlüler,Osmaniye doğumlu ünlüler
  By bilgedede in forum Osmaniye
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 28-10-2013, 15:03

Bu Konudaki Etiketler

Giriş

Giriş